Przyjdź Duchu Święty…

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź!
Przez potężne wstawiennictwo
Niepokalanego Serca Maryi
Twojej Umiłowanej Oblubienicy!

Ukaż nam się Panie, tak jak tego pragniesz…
Niech poznają krańce Ziemi że Jeden jesteś.
I to czego chcesz to Miłosierdzie,
i Ciebie powinniśmy za to wielbić.

Kocham Cię Panie i chcę w Miłości i Wierze wzrastać,
aby inni o Tobie usłyszeli, z radością Cię przyjęli.
Niech się dzieje wola Boża jej chcemy się podporządkować.
Jestem Ci wdzięczny Panie za Twoje wyroki.

Ty jesteś Prawdą, jesteś promieniem światła
w ciemności lśnisz jak słońce.
Rzucasz prawdziwe idee gdzie jest kłamstwo,
dajesz boskie tchnienie gdzie śmierć panuje.

Ty jesteś Życiem, Bytem co nie zazna końca.
Nie masz początku, wieczność Ci znana.
Pobudzasz nas do działania.
Dajesz natchnienie i chęć istnienia.

Ty jesteś Drogą, prowadzisz nas do Miłosierdzia.
Dzięki Tobie postępujemy na drodze uświęcenia.
Prowadzeni przez Ciebie nie zginiemy,
lecz zdobędziemy Ducha i w Niego się przemienimy.

Sławmy Imię Pana

Pragnę poznać Cię Panie i uwielbić,
być Twoją własnością na zawsze.
Wsław swe prawe Ramię i okaż moc,
daj błogosławić Cię za Miłosierdzie.

Niech wszyscy wielbią Pana,
Radujmy się Miłosierdziem i jemu wszystko powierzmy.

Jak dobrze jest wiedzieć że istniejesz Panie,
a wszystko co dobre ma sens.
Oddajmy Ci chwałę, cześć i moc
bo Tobie wszystko się należy.

Błogosław mi Panie skutecznie,
niech dzieło Miłosierdzia szerzy się na świecie.
Bądź nam Panie Drogą, Prawdą i Życiem!
Daj czego tak naprawdę potrzebujemy, Ty jesteś!

Jesteś Panie zanim powstałem i chcę Cię kochać,
żyjesz Panie dostatnio a chcę Cię ubogacić o siebie.
Nie odmów mi Panie koniecznych rzeczy bym nie kradł,
ani dawaj mi bogactwa. Skromnie niech żyję.

Książę Pokoju

Pragnę oglądać Twe oblicze Panie,
pełnić Twoją wolę. Proszę o pokój na Wschodzie,
nie daj dojść do głosu Złu.
Pokaż Panie drogę ku pokojowi.

Jestem wdzięczny za dobrodziejstwa,
i proszę o następne. Niech nie będzie złodziejstwa
a dzieje się wola Boża. Pragnijmy Miłosierdzia!
Panie nie zwlekaj w mej sprawie i nie dopuszczaj grzechu.

Słodko jest dziękować Imieniu Twemu,
cieszyć się zdrowiem i powodzeniem.
Proszę Cię Panie o uzdrowienie Twych chorych,
błagam Cię Panie o wysłuchanie Swych wiernych.

Nie pozwól by Złe duchy kpiły z nas,
Bóg nie pozwoli kpić z siebie.
Przemień o Jezu smutny ten czas,
ukochajmy na zawsze Ciebie…

Wycisz Panie te wojny, daj pokój pragnącym.
Nasyć nas błogosławieństwem, udziel posiłku głodnym.
Niech wszyscy wiedzą, że jesteś Księciem Pokoju,
udziel go nam obficie i wskaż Swoją Drogę…

Pierwiastek życia

Szukam Cię Panie i pragnę Twej woli.
Ona jest Miłosierdziem i jej się powierzam,
bo to by zbierać obfite owoce Ducha.
Dziękujmy Ci Panie!

Daj Panie poznać mój grzech abym się
z niego poprawił i kochał Cię mocniej.
Nie kryj Panie Swego Oblicza przed nami,
Twoja ręka niech będzie z Twoim narodem i Resztą.

Błogosław nam skutecznie, nawróć nas do Siebie.
Niechaj krańce Ziemi usłyszą o Tobie
i z radością niech służą Ci ludy wszelkie.
Bądźmy Twoimi wiernymi. Okaż nam łaskawość…

Jak dobrze jest mówić o Panu, On jest Miłosierny.
Wysławiajmy Pana po wieki, Tobie chwała!
Niech wszystko co ma pierwiastek życia – niech Cię chwali!

Panie okaż mi się jako błogosławieństwo,
niech będę Twoją wolą. Miłosierdzia pragniesz,
i chcę wypełnić swe śluby przed Tobą.
Duchu Święty udziel nam się jak najpełniej!

Poucz nas Panie

Niech będzie znany, czczony i kochany Pan,
Stwórca wszystkiego, Jedyny Zbawiciel człowieka,
nasz Ożywiciel. Dziękujmy Panu za Jego łaskę.
Broń Panie naszej sprawy!

Dzień się kończy, noc nadchodzi,
a Twoja Miłość Panie nie gaśnie.
Ona wciąż jest tak samo mocna,
ona wciąż jest tak wspaniała.

Obdarz Panie nas Swym Duchem,
przemień nas w Siebie Duchu Święty.
Wylej na nas zdroje łask,
niechaj wszyscy Ci dziękują!

Jesteś Miłosierdziem i jego pragniesz,
Twoja wola jest samą Miłością miłosierną.
Daj nam poznać Twe Drogi,
daj nam poznać twoją wolę.

Panie złącz nas ze sobą jeszcze silniej,
przytul nas do Swego Serca.
Natchnij nas Swym Duchem,
poucz według Swych przykazań.

Chwalmy Pana!

Panie, zaufałem Ci na wieki,
Tobie wszystko co potrafię oddaję.
Wiem, że nas nie zgubisz, jesteśmy twoi.
Niechaj wszystko co nas napełnia
na zawsze chwali Pana.

Wierzę Ci Panie, żeś zawsze z nami.
Ufam Ci Panie, że nas znasz,
kocham Cię Panie że siebie nam dajesz.
Na Tobie nigdy się nie zawiedziemy.

Dziękuję Ci Panie, za każdy promień Twej łaski,
proszę Cię o chrzest w Duchu Świętym dla Twych wiernych.
Chwalmy Pana i błogosławmy Go na wieki.
Na zawsze Twoja łaskawość.

Wszystko co jest na Ziemi i co ją napełnia,
należy do Ciebie, mój Ojcze i Władco.
Tobie błogosławię na zawsze.
Ufam Ci dozgonnie.
Niech wszystko co istnieje chwali Pana.

Duchu Święty wylej się na nas

Duchu wylej się na nas, abyśmy
tchnęli jednym porywem Miłości.
Niech będzie Jedna owczarnia i Jeden Pasterz,
jedność między chrześcijanami.

Panie, prócz Ciebie nie ma innego,
nawróć nas do Siebie abyśmy byli
posłuszni Twej świętej woli.
Obdarz nas Miłosierdziem!

Pomnóż Panie me talenty, działaj
tak jak chcesz i w sposób jaki pragniesz.
Uczyń mnie skutecznym w Swej Ręce,
uczyń pokornym w Twej służbie.

Duchu Święty mój Oblubieńcu, przyjdź
i przemień nas w Siebie, nie zwlekaj.
Jak dobrze znać Twe imię,
jak dobrze kochać Cię. Chwalmy Pana! Amen.

Błogosław mi obficie, Panie!

Trzy dni i trzy noce zawieruchy.

Panie niechaj Polska będzie Twym Królestwem,
a Dekalog zostanie wpisany do Konstytucji!
Tak bowiem uznają Cię za Pana,
albowiem to Izrael ma najlepsze Prawo.

Chwalmy Cię Panie a Ty nam błogosław skutecznie.
Przemień naszą nędzę i otchłań grzechów w łaskę.
Niechaj będziesz Panie znany w świecie,
niechaj Panie będziesz kochany wszędzie.

Obym okazał się Twym obfitym błogosławieństwem.

Gdy Pana wzywałem i mnie wysłuchał

Panie wsław Swe prawe ramię,
oddal od nas trwogę i lęk.
Nadaj czystość naszym zamiarom
wznów Swe znaki, daj odpowiedź
nas nienawidzącym.

Panie nie odrzucaj nas od Swego Oblicza,
obdarz szczęściem wiecznym, daruj grzech.
Raczej obdarz ludzkość dobrą wolą,
aby szanować Twoje owoce.

Panie, przyjdź prędko do ludzkości stroskanej,
proszę Cię i błagam, nie odrzucaj mnie w swej łaskawości.
Okaż nam Panie swe łagodne Oblicze,
abyśmy Ci dziękowali Panie nasz i Królu.
Niechaj Polska i świat będą Twoim królestwem, o Jezu Chryste!

Przekazuję Ci Panie słowa mej prośby,
aby był szanowany Pokój i Łaska,
Dobroć i Światło od Ciebie otrzymane.
Aby nie było zmarnotrawienia Twej dobroci,
o Ojcze nasz niebieski. Tyś nam Panem!
Tyś pocieszeniem Duchu Święty.

Dziękuję Ci Panie za pokój i czas
dany nam na nawrócenie.
Oby szerzyło się Dzieło Miłosierdzia,
Obyśmy szczerze Ci służyli o Miłośniku Życia.
Tyś nam drogą do Zbawienia Wiecznego.

Tobie Panie wszystko dziś oddajemy,
i Tobie nasz Panie służyć chcemy,
aby raj był na Świat dany,
aby Pan Bóg Wszechmogący był kochany!

Polska i świat niechaj na zawsze pozostaną
świętym Królestwem Jezusa i Maryi,
inaczej nie będzie bo Jeden Pan, Jeden Duch.
Błogosławmy dziś Panu, że nam Oblicze ukazał.

Cuda się zdarzają!

Skieruj Panie do mnie pokój,
jak rzeka niech mnie poniesie do Ciebie,
gdzie tron swój ustanowiłeś
obym był Ciebie godzien.

Obym był godzien Twego tronu,
ale chwały swej broń, broń zazdrośnie!
Panie wiem że mnie kochasz, nie tylko wierzę.
Ufam że mi pomagasz, nie tylko istniejesz.

Niech Polska będzie wierna Chrystusowi,
przez co wywyższysz nas w potędze i świętości.
Udziel mi się Duchu święty, bo światu się nie dasz,
gdyż niesprawiedliwi mogą tobą wzgardzić, lecz cuda

obiecaj tym którzy Cię przyjmą.